تغییر سرور

درود 
طی این چند روز اینده سرور کاشمر هاست تغییر خاهد کرد ..در صورتی که  با قعطی سرور رو به رو شدید  پیشاپیش عضر خاهی میکنیم ..

24th Sep 2014