Sep 24th تغییر سرور

درود 
طی این چند روز اینده سرور کاشمر هاست تغییر خاهد کرد ..در صورتی که  با قعطی سرور رو به رو شدید  پیشاپیش عضر خاهی میکنیم ..